Personalen är med och sätter sin egen lön

Personalen på Maria Park förskola och Flohem förskola i Helsingborg är i hög grad delaktiga i sin egen lönesättning. Genom att få en större insyn i hela löneprocessen är medarbetarna mer nöjda med sina löner.

Marianne Björklund Persson, rektor på Maria Park förskola och Flohem förskola

Den nya lönemodellen som används på Maria Park förskola och Flohem förskola går ut på att alla medarbetare får en större insyn i vilka olika parametrar som styr lönerevisionen. Arbetsgången påbörjas under sensommaren och avslutas under våren, däremellan genomför förskolorna olika insatser.

Så här ser processen ut:

  • Medarbetarna får i augusti information av förvaltningskontorets HR-avdelning om kollektivavtalen och tidsplanen för löneprocessen.
  • Skolans personal får arbeta med case om hur man gör en rimlig lönesättning. För nya medarbetare blir det en introduktion av modellen.
  • I december/januari får medarbetarna information om aktuella budgetramar och utrymme i procent för årets löneprocess.
  • Under lönesamtalen i januari/februari presenterar medarbetarna ett förslag till rätt lön för sin chef, en lön som ryms inom aktuell ram och utrymme. Deras motivering kräver att de har tänkt igenom vad de konkret har bidragit till i verksamheten i relation till sina egna mål, verksamhetens mål och nämndens mål.
  • Hela processen avslutas i mars/april med ett lönebeskedssamtal. Rektorn har då tagit beslut om den nya lönen och meddelat HR-avdelningen. Efter lönesamtalet kan det ske att rektor både höjer eller sänker sitt löneförslag efter dialog med medarbetaren. Nya lönen utgår alltid utifrån arbetsinsats.

Personalen kände inte till förutsättningarna

Initiativet till en ny modell för löneprocess kom från förskolornas rektor Marianne Björklund Persson. Hon upplevde att medarbetarna var missnöjda med den dåvarande löneprocessen.

– Jag upplevde att en del av personalen var missnöjda med sin löneutveckling. I vissa fall hade medarbetaren varit prioriterad i flera års tid men kände inte till detta. När jag informerade om att lönerna måste rymmas inom aktuella ramar var det inget som de kände till, säger Marianne.

Marianne kom att tänka på en gammal artikel om en arbetsplats som använde en annan typ av löneprocess där medarbetarna fick den kunskap och förutsättningar som krävs för att vara mer delaktiga. Hon hörde med sin personal om de hade mod att testa modellen och fick ett positivt gensvar. HR-avdelningen på skol- och fritidsförvaltningen kopplades in för att gemensamt starta upp ett pilotprojekt där den nya modellen skulle testas. Innan projektet kunde starta var man tvungna att invänta klartecken från HR-avdelningen på stadsledningsförvaltningen och Lärarförbundet. De både aktörerna har också följt arbetet under projektets gång.

Många positiva effekter

Marianne Björklund Persson har på kort tid upplevt att personalens inställning till sin lön och sitt uppdrag har förbättrats i hög uträckning.

– Nu känner jag att personalen har stenkoll på förutsättningarna och relaterar till ramarna i sitt lönesamtal. Numer framför ingen medarbetare någon besvikelse över sin lönesättning.

Men det som gläder Marianne allra mest är att personalen tycker att medarbetarsamtalet har fått en större betydelse. Eftersom de mål och ambitioner som formuleras under medarbetarsamtalet ligger till grund för löneprocessen.

– Jag anser att delaktighet skapar engagemang och trivsel. När du känner att du är en viktig del av verksamheten och att du kan påverka din egen löneutveckling så blir hela arbetsmiljön bättre. Personalen förbereder sig helt annorlunda nu inför medarbetarsamtalet. De ser inte samtalet som något som bara sker en gång per år utan att det är en del i en process som de har med sig under hela året.

Kommer att fortsätta med den nya lönemodellen

Det finns inga planer på att gå tillbaka till den gamla lönemodellen, tvärtom vill personalen fortsätta på den inslagna vägen.

– Allt handlar om tillit. Jag litar på att min personal vill lära sig och vara delaktiga, de i sin tur litar på mig som chef; att jag ser vad de gör för varsamheten och lyssnar på dem. Det vill vi fortsätta med i framtiden.

Fler arbetsplatser är intresserade av att testa

När HR-avdelningen bjöd in stadens chefer till en informationsträff om den nya löneprocessen var intresset stort och ett 40-tal dök upp. Några arbetsplatser har redan aviserat att de är intresserade av att byta till den nya lönemodellen, men än så länge har ingen hunnit ta steget.

– Flera saker måste vara på plats innan det är möjligt att köra igång. Exempelvis är det nödvändigt att ha en dialog med berörda fackförbund samt att lönekriterier spikas innan det är möjligt att börja jobba utefter den nya lönemodellen, säger Eva Blixt som varit HR-ansvarig för pilotprojektet.

Avbryt

Lämna en kommentar